Program Evaluation and Review Technique (PERT) –› Drei-Punkt-Schätzung, Netzplan, Netzplantechnik-Methode, Vorgangsdauer